KAROLINSKA INSTITUTET
Department of Odontology
Division of Periodontology
 


Effekten av 635/830 nm  Laserbehandling vid parodontit

           

Arbetet avsåg att studera effekten av bestrålning med lågeffektlaser resp. placebo på gingivalvävnad vid parodontit i ett blint försök med kontroll på samma patient. Försöksområdet omfattade tänderna 13, 14, 15, 16, 17 resp. 23, 24, 25, 26, 27, där ena sidan behandlades med aktiv laser och den andra med placebolaser, d.v.s. en icke aktiv laser. De områden som behandlades var (1) de buckala papillerna med 635 nm under 90 sekunder (0.9 Joule) och (2) 6 mm längre apikalt om varje papill med 830 nm under 25 sekunder (1.75 Joule). Varje våglängd användes separat.  Totalt behandlades 17 patienter varav 10 var kvinnor och 7 var män.

De kliniska variablerna var: gingivalindex, plackindex och fickdjup. Undersökningen kompletterades med en kvantitativ analys av inflammationsvariabler i gingivalvätskan (GCF). Gingivalexudat volymen bestämdes med hjälp av en Periotron 8000. I GCF mättes elastas-aktiviteten och mängden interleukin-1b (IL-1b) och metalloproteinas-8 (MMP-8).

           

Resultat
           

Det var signifikant större fickreduktion på lasersidan än på placebosidan, 0,92 mm respektive 0,16 mm (p=0,001).  Övriga kliniska variabler minskade också signifikant mer på laser sidan – GI 1,4 vs. 0,54 (p=0,001), PI 0,68 vs 0,26 (p=0,01). Även gingivalexudat volymen minskade mer på laser sidan, 0.14 µl jämfört med 0,04 µl på placebo sidan (p= 0,01). Mängden MMP-8 ökade på placebosidan och minskade något på lasersidan, elastasaktivitet och mängden LI-1b skilde sig inte.

           

Slutsats
           

Tilläggsbehandling med lågenergilaser hade en positiv effekt på den parodontala inflammationen.